برای اصلاح باورهایت وقت بگذار

برای اصلاح باورهایت وقت بگذار

هر شرایطی که اکنون تجربه می کنید بواسطه باورهایست که اکنون دارید، تمام افراد ، موقعیتها و شرایطی جسمی و روحی شما هر لحظه از باورهایتان تاثیر می پذیرد.

حال باورها چگونه به وجود می آیند؟

تکرار فکر کردن
تکرار توجه کردن

به عبارتی وقتی شما بارها راجع به یک موضوع فکر می کنید، راجع به آن صحبت می کنید، آن را در ذهنتان به تصویر می کشید باور آن موضوع را در درونتان ایجاد می کنید و نتیجه هم جنس با همان باوری را دریافت خواهید کرد که در خودتان ایجاد کردید.

بنابراین دقت کنید چه نوع فکری را تکرار می کنید، مدام راجع به چه چیزهایی صحبت می کنید همانها واقعیت زندگی شما خواهد شد.