فرشتگان

در ادامه همراه باشید با اسامی نام هایی از فرشتگان که به صورت دسته بندی فرشتگان مقرب خدا و فرشتگان ایرانی و بعضی دیگر اشاره شده است.

اسامی نام چهار فرشته مقرب خدا:

اسرافیل: فرشته صور

عزراییل: فرشته مرگ – یاور خدا

جبرائیل: فرشته وحی

میکایل: فرشته محافظ


نام برخی از فرشته های ایرانی:

آپام: فرشته آب

آذر: فرشته آتش نام او در طلسم خورشید هفت پر نقش بسته است

بهرام:‌ فرشته پیروزی

شیر فرشته:در دین زرتشت سمبل یک لیوان شیر او محافظ گاوها است

مرداد: فرشته دریا و در فارسی او فرشته مرگ است
 

نام برخی از فرشته ها:

آمابیل:‌ فرشته ای از آسمان – فرشته روز پنجشنبه – منتسب به سیاره مریخ- فرشته ای برای مسایل غریزی انسانها

آنائول: فرشته تجارت

آمیل: یکی از بی شماران فرشته های دروازه بادهای غربی

آرشر (فرشته کمانگیر) : فرشته انسانها – فرشته دلو

آرباتل: فرشته وحی

آنتریل: فرشته تعادل و هارمونی و هماهنگی

آشریل:‌ یکی از هفت فرشته ای روی زمین حکومت می کنند

آسیل: فرشته شفا

آی ملک:‌ (ترکی) فرشته ماه

آیئیل: فرشته آینده

ال ال :‌ یکی از فرشتگان نگهبان بادهای شمالی

اوریل:فرشته باستانی فرانسوی ها – فرشته سرنوشت

اوفریل: فرشته مراقبه و معنویت عمیق

اولیندا : فرشته باستانی آسمان- فرشته حافظ دارایی

باربیل: فرشته ماه اکتبر

حزقیال: فرشته مرگ و تحول – دارای ١٨ هزار پر

فارزوف:‌ فرشته لذات شهوانی

فاگیل: فرشته ای که در آیینهای مذهبی برای استجابت دعا فراخوانده می شود

فانوئل:فرشته ندامت و توبه

فرشته آه: فرشته روز یکشنبه – در فارسی فرشته آرزوهاست

کدار : فرشته گناهان

گتل: فرشته نگهبان چیزهای پنهانی

لابوس: یکی از پنج فرشته قدرت

نکیر:‌فرشته ای که سوالهای آخرت را در قبر از انسانها می پرسد و تعیین میکند انسان باید به بهشت برود یا جهنم

هابیل: فرشته روز دوشنبه – فرشته ای از آسمان اول – فرشته عشق واقعی و رمانس- طلسم عشق نیز نامیده می شود