دروازه مراقبه مرکز درون انسان

در درون ما مرکزی وجود دارد که از هر نوع محدودیت مبراست.

در واقع دروازه ای است به سوی آزادی مطلق.

جایی که ما را به فراسوی محدودیتها و فضای گسترده بیکران سوق می دهد.

در آنجا نشانی از اندوه نیست و تنها چیزی که حس می شود برکت و سرور بی پایان است.

اما پیش از اینکه انرژی حیاتی ما به آن مرکز برسد در اطراف آن منحرف می شود.

🧿 مراقبه بهترین راه رساندن انرژی حیاتی به درون مرکز هست.

🧿 اشو - تعلیمات تانترا