وقتی انسان از طریق بالا بردن آگاهی و درک و فهم، نسبت به گذشته‌ها دلتنگی نکند،

و میل به خیال‌بافی در مورد آینده را نیز رها کند، "زمان" محو می‌شود.

با از بین رفتن زمان، ناگهان "ذهن" ناپدید می‌شود.

و وقتی که ذهن نباشد، "سکوت" تجربه می‌شود.

و در آن سکوت، ماوراء ناشناخته در شما نفوذ می‌کند.

در آن سکوت است که ملاقات با خدا رخ می‌دهد،

و شادی و سرور و برکت نصیبتان می‌شود.

قلمرو خداوند در سکوت نهفته است.