بیماری‌ها و علت‌های ذهنی
کتاب شفای زندگی اثر لوئیز هی

تعداد صفحات 65

فهرستی از بیماری‌ها که به کتاب شفای تن متعلق است را ببینید آیا می‌توانید میان بیمارهای پیشین یا کنونی خود در رابطه با علل ذهنی نامبرده در فهرست ارتباطی بیابید؟ بهترین راه به کار بردن این فهرست به هنگام مشکل جسمانی این است که...

۱. به علت ذهنی نگاه کنید و ببینید که در مورد شما صدق می‌کند. یا نه اگر صدق می‌کند آرام بنشینید و از خود بپرسید: " کدام از اندیشه‌هایم می‌تواند این وضع را آفریده باشد؟"

۲. با خود تکرار کنید "می‌خواهم آن الگوی ذهنی را که این وضع را آفریده رها کنم"

۳. الگوهای تازه ذهنی را چندین بار تکرار کنید..

پیشاپیش خود را در فرایند شفا ببینید. هر گاه به وضع خود می‌اندیشید، این گامها را تکرار کنید...

 

دانلود کتاب