فقط 68 ثانیه فاصله دارید

فقط 68 ثانیه فاصله دارید.

آیا میدانستید که تا خلق هدف تان فقط 68 ثانیه فاصله دارید؟؟!!

خانم استرهیکس در کارگاه های تخصصی خودشان در مورد قانون جذب به عدد 68 ثانیه بر اساس دریافت آگاهی از آبراهام (مجموعه ای از ارتعاشات آگاهی جمعی) اشاره ای کرده بودند.

که ازساختار بسیار ظریفی برخوردار است که من خواستم به عنوان یک آموزش تخصصی تشریحش کنم.

ثانیه از چهار 17 ثانیه متوالی تشکیل شده است که هر یک از آنها جریاناتی از ارتعاش را به وجود می آورند.
68 = 17 + 17 + 17 + 17

منظور از 68 ثانیه یعنی خلوص تمرکز شخص بر روی آنچه می خواهد.

در جامعه جهانی حدود 95 درصد مردم خلوص تمرکزشان زیر 17 ثانیه اول است و به همین منظور به تشریح ساده تر این ساختار پرداختم.

ثانیه ابتدایی: اولین زنگ کائنات را نسبت به هدف تان به صدا در می آورید.

ثانیه دوم: به اندازه 200 نفر کار فیزیکی انجام داده اید.

ثانیه سوم: به اندازه 2000 نفر کار فیزیکی انجام داده اید.

ثانیه چهارم: به اندازه 2 میلیون نفر کار فیزیکی انجام داده اید.